Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
godsriseoneast
2541 488c 500
Reposted fromdramaturg dramaturg viasebner sebner
godsriseoneast
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viablaxkseoul blaxkseoul
godsriseoneast
5468 190d 500
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking
godsriseoneast
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viabrianmay brianmay
godsriseoneast
5841 e0d2 500
Reposted fromkodokuna kodokuna viabrianmay brianmay
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
godsriseoneast
godsriseoneast
błagam niech ta samotność się skończy
Reposted frommala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaohhh ohhh
godsriseoneast
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnfading nfading viaembrace embrace
godsriseoneast
9942 8e23
hmmm... could be worth the risk of dissociation.. and as dissociations go, it's one of the cool ones...
godsriseoneast
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
3637 1307

Story of my life

Reposted frommyry myry viasmaller smaller
godsriseoneast
4506 7c76 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaOkruszek Okruszek
godsriseoneast
7539 2bd5
Reposted fromgainaxing gainaxing viaslova slova
godsriseoneast
1820 8460
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaKik4s Kik4s
godsriseoneast
6628 893b 500
8689 f57f 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viarani rani
godsriseoneast
3792 eca0 500
Reposted fromkaiee kaiee viarani rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl